Brands

 • A2Z

  Firma A2Z se od svho vzniku vìdy zamÞovala na veäker vybaven ke kotouovùcm brzdm, aé uì mechanickùm nebo hydraulickùm. Jejich komponenty jsou znm po celm svt svoj preciznost a kvalitou zpracovn.

 • Ashima

  Ashima se jiì od svho potku zabùv vùrobou veäkerùch doplËkó a toho nejlepäho vybaven pro brzdov stroj. ZamÞuje se jak na rfkov, tak kotouov brzdy, hydraulick i mechanick.

 • Avid

  Avid je bezesporu legendou mezi bikovùmi znakami zabùvajcmi se vùrobou brzd a brzdovho pÞsluäenstv. Legendrn mechanick kotouov brzdy jako BB5 a BB5 jsou znm snad mezi väemi bikery!

 • Bionic

  Znaka BIONIC je vyrbna v koncernu spolen se znakou ZHI, kterou zaloìil jezdec YAO ZHI. Ten se svùm tùmem designró a jezdcó produkuje jiì nkolik let trialov komponenty za skvl ceny.

 • BONZ

  BONZ that is a brand from France, which is a in very close partnership wich OZONYS brand, which is creating one of the best trials framein thw world. The origin of BONZ was hand by hand with OZONYS trials frames which are combined with BONZ components. BONZ is characterised with  constant development, many carbon components and long range of top trials riders wich are testing all components during races and trainings.

 • Clean Trials

  CLEANÊto je znaka za kterou nestoj nikdo jinù neì sm Abel Mustieles, kterù je nkolikansobnùm mistrem svta na 20" kole!

 • Continental

  Znaku Continental asi netÞeba dlouho pÞedstavovat. Pneumatiky Continental jsou vyrbny Nmecku a je tak zaruena prvotÞdn kvalita, kter je znt na kaìdm vùrobku a to nejenom npisem "hand made in Germany"!

 • Coustellier

  Coustellier je v podstat pÞjmen jedn z nejznmjäch trialovùch rodin ve Francii, ale i ve svt! Michel Coustellier otec legendrnho Gillese Coustelliera a Giacoma Coustelliera, resp. bratró, kteÞ tvoÞ st trialov historie!

 • Crewkerz

  Znaku CREWKERZ netÞeba dlouho pÞedstavovat, jelikoì je v trialovm svt velice dobÞe znm dky svùm inovacm a velice kvalitnm produktóm, kter pouìvaj ti nejlepä jezdci svta!

 • Cross King

  CROSS KING je pomrn mladou firmou pochzejc z Francie, kter jiì od potkó smÞuje veäker sv obleen tak aby sedlo zejmna bikeróm róznùch discipln.

 • DT Swiss

  Firma DT SWISS je jak uì nzev naznauje póvodem ze ávùcarska a vyznauje se jako vtäina produktó, kter jsou Made in Switzerland tou nejvyää kvalitou!

 • Ferdus

  Znaka Ferdus je ryze eskho póvodu. Ferdus navazuj na dlouhou historii gumrenskou vùrobu ve Zln.ÊTrvalù vùvoj novùch materiló a investice do vùrobnch zaÞzen jsou zkladnmi kameny osobitho vùrobnho zpósobu Ferdus.

 • First

  "First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Dle jak 27 let se zabùv vùrobou komponentó pro cyklistiku. K hlavnm produktóm patÞ hlavov sloìen, stÞedov osy, kliky a pÞevodnky.

 • Galaxy

  GALAXY je esk znaka kvalitnch dosplùch i dtskùch kol, kolobìek, odrìedel s äirokou Þadou dló a cyklodoplËkó.Ê Horsk kola Galaxy jsou svou kvalitou preferovan i u nkolika zvodnch tùmó.

 • Heatsink Bikes

  Brzdov äpalky Heatsink jsou jedny z nejlepäch na svt. ápalky jsou run vyrbny ve Velk Britnii jiì nkolik let a po mnoho let slouì tm nejlepäm pÞi jejich zvodnm i amatrskm jeìdn.

 • HEBO®

  Značka HEBO® vznika se zaměřením na tvorbu unikátních produktů, specializovaných na jezdce, kteří milují 2 kolá vozidla resp. motorky a kola! Největšího úspěchu se firma dočkala na poli u TRIALU, který odstartoval její neustálý růst již od roku 1993. Díky svému neustálému vývoji a úspěchu značka pokračuje a sklízí úspěch i na poli ENDURO.

 • Hope

  Väechny HOPE dly jsou vyrbny ve Velk Britnii na CNC strojch z nejkvalitnjäch materiló. Nekompromisn kvalita, bezkonkurenn spolehlivost, vysok innost a variabilita, nadasovost a jednoduch drìba jsou pÞednostmi väech HOPE vùrobkó.

 • Hydro-AJ

  Slovenskù vùrobce CNC dló a komponentó! Znaka Hydro-AJ je odnoì AJ-Components, resp. vùrobce CNC dló pro automobilovù prómysl, kter je zrukou kvality vùroby.

 • Javax

  Dly Javax jsou vyrbny na Taiwanu v jiì zabhlùch tovrnch s trialovùmi komponenty. Jejich kvalita se tak odrì v kaìdm kousku dky dlouholetùm zkuäenostem!

 • Kabra

  Kabra je ist trialov spolenost zaloìen v roce 2009 ve Valencii a to jezdcem mezinrodnho formtu Juanda de la PeËa. Juanda se pustil do vlastnch nvrhó zvodnch speciló, kter sm testuje a dóvÞuje jim na mezinrodnch soutìch!

 • Kenda

  Vùrobce pneumatik a duä. Kenda je neodmyslitelnou soust cyklistickho prómyslu a to zejmna jako zpracovatel kauuku, vùrobce pneumatik a duä.

 • KMC

  KMC je proslusùm vùrobcem Þetzó pro celou äklu cyklistickùch sportó a nejnom pro n. Jejich Þetzy patÞ mezi nejlepä na svt a dky svmu äirokmu spektru pósobnosti si vybere naprosto kaìdù.

 • Maxxis

  Maxxis je znakou gumrenskou, resp. jej vùroba se zamÞuje napÞ. na pneumatiky, duäe a jin gumrensk vùrobky. Jejich vùrobky jsou znm po celm svt a nen tajemstvm ìe jejich pneumatiky vyuìvaj i ty nejlepä z nejlepäch!

 • Mortop

  Mortop je znakou zabùvajc se vùrobou nejróznjäch komponent pro cyklistiku. Svùm komponentóm se snaì vìdy vätpit originalitu, kvalitnù zpracovn a povedenù design.

 • OBR

  Mlad znaka póvodem ze Singapuru, kter ale zashla trh pomrn rzn a to hned vùrobou trialovùch pneumatik pro mal 20" specily! To po em jezdci dlouho volali se nakonec splnilo v podn OBR (Own by riders)!

 • Play-Bike

  Vcelku mlad firma Play-Bike se vyprofilovala velice rychle a zabùv se pÞedeväm vùrobou trialovùch, rmó, vidlice a celkov veäkerùch komponent potÞebnùch pro tento druh sportu.

 • Pro-Carbon Racing

  Pro-Carbon Racing je znaka pochzejc z Velk Britnie a m na svdom velice äirokou nabdku karbonovùch soust motorek. Svoje dlouholet zkuäenosti s karbonem nyn pÞenesli i na cyklistiku a nutno podotknout ìe se jim daÞ!

 • Reset Bikes

  Reset je znaka póvodem z Kanady a svoj innost zaala jiì pÞed mnoha lty a to vùrobou 24" ocelovho rmu, kterù vyrb dodnes. Pozdji pÞinesla znaka Reset titanovù stÞed, kterù patÞ mezi oblben komponenty mezi trialovou komunitou.

 • Rockman Bikes

  Výrobce biketrialových a cyklotrialových kol, původem ze Singapuru patřící mezi špičku ve výrobě rámů a dalších komponentů. Rámy jsou ručně svářeny a jejich design patří mezi nejlepší na světě! Výrobce velice úzce spolupracuje s mnoha známými jezdci po celém světě a vytváří tak komunitu, která kola nejenom testuje, ale i navrhuje. Jedná se tedy o tvorbu rámů a kol od jezdců k jezdcům!

 • Sapim

  Jedinen kvalita, tuhost, pevnost, vysok odolnost. To väe jsou hlavn znaky drtó Sapim, kter vyrb stejnojmenn znaka póvodem z Belgie.

 • Schwalbe

  Vùrobce pneumatik a duä. SCHWALBE je neodmyslitelnou soust cyklistickho prómyslu a to zejmna jako zpracovatel kauuku, vùrobce pneumatik a duä.

 • Scorpio

  All IN ONE. That is perfect description of Scorpio. Scorpio is brand which was born from experiences making trials bikes and components for other brands like CREWKERZ, CLEAN TRIALS, ROCKMAN BIKES and others. So Scorpio evloved from being one of the best makers of trials bikes, to one of the best brand which can not only make but also design one of the best trials frames and forks on the market. Thanks to the combination to be designer and maker in one is Scorpio one of the biggest gamer on the trials market.

 • Sting

  Sting je firmou vùhradn cyklistickou, kter se zabùv vùrobou kvalitnch komponent. Jejich hlavnm clem je zlepäovat sv produkty kaìdou modelovou Þadou a vìdy jim pÞidat originln vzhled. Barevnost jejich komponent je opravdu velik.

 • Trigon

  Trigon je znakou póvodem z Taiwanu a soustÞeuje se uì bezmla 20let na vùrobu komponent a rmó z uhlkovùch vlken. Jejich zalben v karbonu je velice znt na kaìdm jejich produktu a o kvalitu tak nen nouze.

 • VIZ Biketrial

  Vùrobce VIZ Biketrial se na trhu jiì dobÞe usadil a jeho komponenty jsou hojn vyuìvny i mezi profi jezdci jako napÞ. Wesley Belaey. VIZ si dv na svùch komponentech zleìet. Barevnost a kvalita jeho vùrobkó je opravdu jedinen!

 • Wellgo

  Wellgo je vùrobcem pedló, kter uì nkdy jezdil nebo i jezd snad kaìdù. Pokud na pedlech nenajdete logo Wellgo, buto mte ätst, nebo vozte pedly, kter navrhli inìenùÞi ve fabrice Wellgo ale vyrbj kopie pedló pro jinou znaku.

 • Yarrow Pro

  Yarrow Pro je znakou zabùvajc se vùrobou podpórnùch dopËkó pro cyklistiku. Jejich maziva patÞ mezi jedny z nejlepäch. Jejich loìiskov kuliky jsou jedny z nejpreciznji zpracovanùch a veäker dopËky se vyznauj vysokou kvalitou.

 • ZHI Bike

  ZHI Bike je znakou vùhradn trialovou, kterou zaloìil legendrn YAO ZHI. Spolu se svùmi inìenùri a testovacmi jezdci vychzej pravideln se sluänou vrkou novinek. Perfektn a kvalitn zpracovan komponenty za skvl ceny.