New products

Top sellers

Brands

 • A2Z

  Firma A2Z se od svho vzniku vìdy zamÞovala na veäker vybaven ke kotouovùcm brzdm, aé uì mechanickùm nebo hydraulickùm. Jejich komponenty jsou znm po celm svt svoj preciznost a kvalitou zpracovn.

 • Ashima

  Ashima se jiì od svho potku zabùv vùrobou veäkerùch doplËkó a toho nejlepäho vybaven pro brzdov stroj. ZamÞuje se jak na rfkov, tak kotouov brzdy, hydraulick i mechanick.

 • Avid

  Avid je bezesporu legendou mezi bikovùmi znakami zabùvajcmi se vùrobou brzd a brzdovho pÞsluäenstv. Legendrn mechanick kotouov brzdy jako BB5 a BB5 jsou znm snad mezi väemi bikery!

 • Bionic

  Znaka BIONIC je vyrbna v koncernu spolen se znakou ZHI, kterou zaloìil jezdec YAO ZHI. Ten se svùm tùmem designró a jezdcó produkuje jiì nkolik let trialov komponenty za skvl ceny.

 • Clean Trials

  CLEANÊto je znaka za kterou nestoj nikdo jinù neì sm Abel Mustieles, kterù je nkolikansobnùm mistrem svta na 20" kole!

 • Continental

  Znaku Continental asi netÞeba dlouho pÞedstavovat. Pneumatiky Continental jsou vyrbny Nmecku a je tak zaruena prvotÞdn kvalita, kter je znt na kaìdm vùrobku a to nejenom npisem "hand made in Germany"!

 • Coustellier

  Coustellier je v podstat pÞjmen jedn z nejznmjäch trialovùch rodin ve Francii, ale i ve svt! Michel Coustellier otec legendrnho Gillese Coustelliera a Giacoma Coustelliera, resp. bratró, kteÞ tvoÞ st trialov historie!

 • Crewkerz

  Znaku CREWKERZ netÞeba dlouho pÞedstavovat, jelikoì je v trialovm svt velice dobÞe znm dky svùm inovacm a velice kvalitnm produktóm, kter pouìvaj ti nejlepä jezdci svta!

 • Cross King

  CROSS KING je pomrn mladou firmou pochzejc z Francie, kter jiì od potkó smÞuje veäker sv obleen tak aby sedlo zejmna bikeróm róznùch discipln.

 • DT Swiss

  Firma DT SWISS je jak uì nzev naznauje póvodem ze ávùcarska a vyznauje se jako vtäina produktó, kter jsou Made in Switzerland tou nejvyää kvalitou!

 • Ferdus

  Znaka Ferdus je ryze eskho póvodu. Ferdus navazuj na dlouhou historii gumrenskou vùrobu ve Zln.ÊTrvalù vùvoj novùch materiló a investice do vùrobnch zaÞzen jsou zkladnmi kameny osobitho vùrobnho zpósobu Ferdus.

 • First

  "First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Dle jak 27 let se zabùv vùrobou komponentó pro cyklistiku. K hlavnm produktóm patÞ hlavov sloìen, stÞedov osy, kliky a pÞevodnky.

 • Galaxy

  GALAXY je esk znaka kvalitnch dosplùch i dtskùch kol, kolobìek, odrìedel s äirokou Þadou dló a cyklodoplËkó.Ê Horsk kola Galaxy jsou svou kvalitou preferovan i u nkolika zvodnch tùmó.

 • Heatsink Bikes

  Brzdov äpalky Heatsink jsou jedny z nejlepäch na svt. ápalky jsou run vyrbny ve Velk Britnii jiì nkolik let a po mnoho let slouì tm nejlepäm pÞi jejich zvodnm i amatrskm jeìdn.

 • HEBO®

  Značka HEBO® vznika se zaměřením na tvorbu unikátních produktů, specializovaných na jezdce, kteří milují 2 kolá vozidla resp. motorky a kola! Největšího úspěchu se firma dočkala na poli u TRIALU, který odstartoval její neustálý růst již od roku 1993. Díky svému neustálému vývoji a úspěchu značka pokračuje a sklízí úspěch i na poli ENDURO.

 • Hope

  Väechny HOPE dly jsou vyrbny ve Velk Britnii na CNC strojch z nejkvalitnjäch materiló. Nekompromisn kvalita, bezkonkurenn spolehlivost, vysok innost a variabilita, nadasovost a jednoduch drìba jsou pÞednostmi väech HOPE vùrobkó.

 • Hydro-AJ

  Slovenskù vùrobce CNC dló a komponentó! Znaka Hydro-AJ je odnoì AJ-Components, resp. vùrobce CNC dló pro automobilovù prómysl, kter je zrukou kvality vùroby.

 • Javax

  Dly Javax jsou vyrbny na Taiwanu v jiì zabhlùch tovrnch s trialovùmi komponenty. Jejich kvalita se tak odrì v kaìdm kousku dky dlouholetùm zkuäenostem!

 • Kabra

  Kabra je ist trialov spolenost zaloìen v roce 2009 ve Valencii a to jezdcem mezinrodnho formtu Juanda de la PeËa. Juanda se pustil do vlastnch nvrhó zvodnch speciló, kter sm testuje a dóvÞuje jim na mezinrodnch soutìch!

 • Kenda

  Vùrobce pneumatik a duä. Kenda je neodmyslitelnou soust cyklistickho prómyslu a to zejmna jako zpracovatel kauuku, vùrobce pneumatik a duä.

 • KMC

  KMC je proslusùm vùrobcem Þetzó pro celou äklu cyklistickùch sportó a nejnom pro n. Jejich Þetzy patÞ mezi nejlepä na svt a dky svmu äirokmu spektru pósobnosti si vybere naprosto kaìdù.

 • Maxxis

  Maxxis je znakou gumrenskou, resp. jej vùroba se zamÞuje napÞ. na pneumatiky, duäe a jin gumrensk vùrobky. Jejich vùrobky jsou znm po celm svt a nen tajemstvm ìe jejich pneumatiky vyuìvaj i ty nejlepä z nejlepäch!

 • Mortop

  Mortop je znakou zabùvajc se vùrobou nejróznjäch komponent pro cyklistiku. Svùm komponentóm se snaì vìdy vätpit originalitu, kvalitnù zpracovn a povedenù design.

 • OBR

  Mlad znaka póvodem ze Singapuru, kter ale zashla trh pomrn rzn a to hned vùrobou trialovùch pneumatik pro mal 20" specily! To po em jezdci dlouho volali se nakonec splnilo v podn OBR (Own by riders)!

 • Play-Bike

  Vcelku mlad firma Play-Bike se vyprofilovala velice rychle a zabùv se pÞedeväm vùrobou trialovùch, rmó, vidlice a celkov veäkerùch komponent potÞebnùch pro tento druh sportu.

 • Pro-Carbon Racing

  Pro-Carbon Racing je znaka pochzejc z Velk Britnie a m na svdom velice äirokou nabdku karbonovùch soust motorek. Svoje dlouholet zkuäenosti s karbonem nyn pÞenesli i na cyklistiku a nutno podotknout ìe se jim daÞ!

 • Reset Bikes

  Reset je znaka póvodem z Kanady a svoj innost zaala jiì pÞed mnoha lty a to vùrobou 24" ocelovho rmu, kterù vyrb dodnes. Pozdji pÞinesla znaka Reset titanovù stÞed, kterù patÞ mezi oblben komponenty mezi trialovou komunitou.

 • Rockman Bikes

  Výrobce biketrialových a cyklotrialových kol, původem ze Singapuru patřící mezi špičku ve výrobě rámů a dalších komponentů. Rámy jsou ručně svářeny a jejich design patří mezi nejlepší na světě! Výrobce velice úzce spolupracuje s mnoha známými jezdci po celém světě a vytváří tak komunitu, která kola nejenom testuje, ale i navrhuje. Jedná se tedy o tvorbu rámů a kol od jezdců k jezdcům!

 • Sapim

  Jedinen kvalita, tuhost, pevnost, vysok odolnost. To väe jsou hlavn znaky drtó Sapim, kter vyrb stejnojmenn znaka póvodem z Belgie.

 • Schwalbe

  Vùrobce pneumatik a duä. SCHWALBE je neodmyslitelnou soust cyklistickho prómyslu a to zejmna jako zpracovatel kauuku, vùrobce pneumatik a duä.

 • Sting

  Sting je firmou vùhradn cyklistickou, kter se zabùv vùrobou kvalitnch komponent. Jejich hlavnm clem je zlepäovat sv produkty kaìdou modelovou Þadou a vìdy jim pÞidat originln vzhled. Barevnost jejich komponent je opravdu velik.

 • Trigon

  Trigon je znakou póvodem z Taiwanu a soustÞeuje se uì bezmla 20let na vùrobu komponent a rmó z uhlkovùch vlken. Jejich zalben v karbonu je velice znt na kaìdm jejich produktu a o kvalitu tak nen nouze.

 • VIZ Biketrial

  Vùrobce VIZ Biketrial se na trhu jiì dobÞe usadil a jeho komponenty jsou hojn vyuìvny i mezi profi jezdci jako napÞ. Wesley Belaey. VIZ si dv na svùch komponentech zleìet. Barevnost a kvalita jeho vùrobkó je opravdu jedinen!

 • Wellgo

  Wellgo je vùrobcem pedló, kter uì nkdy jezdil nebo i jezd snad kaìdù. Pokud na pedlech nenajdete logo Wellgo, buto mte ätst, nebo vozte pedly, kter navrhli inìenùÞi ve fabrice Wellgo ale vyrbj kopie pedló pro jinou znaku.

 • Yarrow Pro

  Yarrow Pro je znakou zabùvajc se vùrobou podpórnùch dopËkó pro cyklistiku. Jejich maziva patÞ mezi jedny z nejlepäch. Jejich loìiskov kuliky jsou jedny z nejpreciznji zpracovanùch a veäker dopËky se vyznauj vysokou kvalitou.

 • ZHI Bike

  ZHI Bike je znakou vùhradn trialovou, kterou zaloìil legendrn YAO ZHI. Spolu se svùmi inìenùri a testovacmi jezdci vychzej pravideln se sluänou vrkou novinek. Perfektn a kvalitn zpracovan komponenty za skvl ceny.